กิจกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี “นวัตกรรมชุดทดสอบเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร”

14.00 – 14.10 น.  พิธีเปิดกิจกรรม              
โดย นางสาวภาวดี ใจเอื้อ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สวก.)

ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

14.10 – 14.30 น.   นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “ชุดตรวจสอบเนื้อสัตว์ต้องห้ามแบบรวดเร็วในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลด้วยเทคนิค Strip test (nucleic acid lateral flow)”
โดย ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

14.30 – 14.50 น.   นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนา TripleVibrio DNA sensor สำหรับตรวจวิเคราะห์เชื้อ Vibrio ที่สำคัญในอาหารทะเล”
โดย ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

14.50 – 15.10 น.   นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนาชุดทดสอบ recombinase polymerase amplification and paper-based lateral flow ที่มีความรวดเร็วในการตรวจหายีโนมของไวรัสตับอักเสบชนิดเอและไวรัสโนโรพร้อมกันในหอยนางรมดิบ ผัก ผลไม้”
โดย  รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส มหาวิทยาลัยบูรพา

ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

15.10 – 15.30 น.  นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลและการกำจัดจุลินทรีย์ในผักและผลไม้”
โดย รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

15.30 – 15.50 น.  นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “ชุดตรวจคัดแยกมะละกอปลอด GM ในระยะต้นกล้าและผลเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร”             
โดย  นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ กรมวิชาการเกษตร

ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

16.00 น. สรุปและปิดกิจกรรม
*หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม