10.00 – 11.20

BKK Time UTC + 07 HRS

Thailand LAB & Bio Asia Pacific 2022 Opening Ceremony

Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI)

LAB & Bio Square

10.00 – 12.00

BKK Time UTC + 07 HRS

การจัดประชุมวิชาการโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

10.00 – 10.30 น. การตรวจเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในอาหาร (Pathogenic Microorganism testing)
โดย นางสาวชุลีพร นามเสนา นักวิทยาศาสตร์ หน่วยทดสอบจุลชีววิทยา สังกัดศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

10.30 – 11.00 น. อันตรายในอาหาร (Food hazards)
โดย นางสาวอภิชา สกุลวัฒนะ นักวิทยาศาสตร์ หน่วยทดสอบจุลชีววิทยาสังกัดศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

11.00 – 12.00 น. สารก่อภูมิแพ้อาหารในประเทศไทย (Food Allergen in Thailand)
โดย นางไพลิน ชำนาญศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ หน่วยทดสอบทางสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร สังกัดศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

Institute of Food Research and Product Development (IFRPD)

Conference Room A

10.30 – 11.30

BKK Time UTC + 07 HRS

Science Forum 2022

Speaker :
Dr. SANAT WONGTHAWETHONG
Deputy Director, Thailand Science Park, NSTDA
SOPIDA BOONANEKSAP
Director, Science And Industrial Park, King Mongkut's University of Technology Thonburi

- Roles & Services of Science Parks
- Importance of Science & Technology
- Case Studies

Science Forum

Conference Room B

11.30 – 12.00

BKK Time UTC + 07 HRS

Biopharmaceutical Characterization Laboratory

Speaker :
Asst.Prof.SUCHADA CHAISAWADI
Laboratory Director
Biopharmaceutical Characterization Laboratory, King Mongkut's University of Technology Thonburi

- A First Biopharmaceutical
Characterization Laboratory in ASIA
- A Practical Ecosystem for
Biopharmaceutical Development
- Analysis Services

Conference Room B

09.45 – 12.00

BKK Time UTC + 07 HRS

การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
“ความท้าทายของงานเทคนิคการแพทย์ในยุคหลังโควิด-19”

09.45 – 10.00 น. พิธีเปิด
โดย รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ
10.00 – 12.00 น. แนวทางปฏิบัติ PDPA สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
วิทยากร: อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ทนพญ. ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล

Association of Medical Technologists (AMTT)

MR 211 - 212

10.00 – 12.00

BKK Time UTC + 07 HRS

การแก้ปมปัญหาห่วงโซ่อุปทานข้าวด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

ดร.จิราภรณ์ บุราคร
ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Department of Science Service (DSS)

MR 214

10.00 – 12.00

BKK Time UTC + 07 HRS

จาก "หิ้ง" สู่ "ห้าง" VET CHULA ปลดล็อคงานวิจัยเข้าสู่ตลาดนวัตกรรม

10.00 – 10.15 ลงทะเบียน

10.15 – 10.20 น. กล่าวเปิดงานและต้อนรับวิทยากร Thailand LAB "หิ้ง" สู่ "ห้าง" VET CHULA ปลดล็อคงานวิจัยเข้าสู่ตลาดนวัตกรรม
โดย รศ.น.สพ.ดร.นิวัตร จันทร์ศิริพรขัย นายกสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย

10.20 – 10.40 น. A New Filtration System "Single-Tank Sequencing Batch Reactor" for Longterm Zebrafish Care
โดย รศ.สพ.ญ.ดร.อรัญญา พลพรพิสิฐ

10.40 – 11.00 น. VBC Kit Tech : Innovation Service ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
โดย ผศ.น.สพ.ดร. ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล

11.00 – 11.20 น. นวัตกรรมการทำวัคซีนปลาไร้เข็ม (Fish Vaccination byneedle-free innovation )
โดย รศ.น.สพ.ดร. ชาญณรงค์ รอดคำ

11.20 – 11.40 น. “Bio ink” an innovation think tank
โดย อ.สพ.ญ.ศิริรัตน์ รัตนภุชพงศ์

11.40 – 12.00 น. Nano-functional Ingredients to Innovative Pet Products
โดย อาจารย์ ดร. ธีรพงศ์ ยะทา

12.00 สรุป และกล่าวปิดงาน
โดย อาจารย์ ดร. ธีรพงศ์ ยะทา

MR 217

09.30 – 12.00

BKK Time UTC + 07 HRS

การสัมมนาวิชาการ กรมปศุสัตว์

09.30 – 10.00 พิธีเปิดการสัมมนา โดย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล
10.00 – 10.30 พักเบรค
10.30 – 12.00 บรรยายเปิดงาน หัวข้อ “การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการทดลองหรือทดสอบด้านการปศุสัตว์”
นายสมชาย วงศ์สมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม

Department of Livestock Development (DLD)

MR 219

09.00 – 12.00

BKK Time UTC + 07 HRS

มาตรฐานการวัดสำหรับเทคโนโลยี 5G

ดร.ศริญญา ปะสะกวี (นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
National Institute of Metrology (Thailand) - NIMT

MR 222

13.00 – 14.00

BKK Time UTC + 07 HRS

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพเข้าสู่ตลาด

TCELS’ Program Director

LAB & Bio Square

15.30 – 17.00

BKK Time UTC + 07 HRS

Global Trend of Future Food and the Potential of Thai Food Industry in the World Market

15.30 – 15.35 Introduction by moderator
15.35 – 15.55 Future Food by Dr. Phisamai Srichayet
Director The Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University
(Present in Thai)
15.55 – 16.15 Farm of the Future by Esther Wintraecken
Wageningen University & Research
(Virtually Present in English)
16.15 – 16.35 Plant Based and Food Innovation by Dr.Lalana Thiranusornkij
Senior Vice President - Head of Innovation and New Product Development, CPF Food Research and Development Center
(Present in English)
16.35 – 17.00 Panel Discussion

Moderator: Josh Galt
Technical Director, Angka Changrit, Cambodia
AFFIA representative

LAB & Bio Square

13.30 – 14.20

BKK Time UTC + 07 HRS

The World Changed in Petrochemical Industry : A Way Forward

by Mr. Dechathorn Thisithsahkorn, Marketing Analyst and Data Scientist

CHEM Square

14.20 – 15.15

BKK Time UTC + 07 HRS

The Future of Petrochemical Industry toward sustainability transition

by Miss. Chanikant Ashasuthikhun, Marketing Analyst and Data Scientist

CHEM Square

15.30 – 16.15

BKK Time UTC + 07 HRS

Smart OEM/ODM cosmetic industry

Speaker: คุณลักษณ์สุภา ประภาวัต นายกสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย
ดร. สุพัฒน์ เลาระวัตร กรรมการผู้จัดการบริษัท สกินเทค อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด และบริษัท นิวทราเทค เวลบี้อิ้ง จำกัด
นายกฤษณ์ แจ้งจรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม บริษัทเอ็ม.วาย.อาร์.คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด
Moderator: ดร.ธนธรรศ สนธีระ

Thai Cosmetic Cluster (TCOS)

CHEM Square

13.00 – 16.30

BKK Time UTC + 07 HRS

พลิกโฉม Biotech ไทย สร้างความเป็นไปได้ใหม่บนเวทีโลก
Reshaping Thai Biotec to Create New Possibilities on the World Forum

13.00 – 13.30 น. การบรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ Multidisciplinary Technology ด้านการเกษตรในอนาคตของไทย” โดย ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
13.30 – 14.00 น. การบรรยายหัวข้อ “B – Bio Technology Trend 2030” โดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ประธานที่ปรึกษา บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด
14.00 – 14.30 น. การบรรยายหัวข้อ “C – Technology Trends in Carbon Capture and Utilization” โดย ดร. ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ นักวิจัยอาวุโส ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและการคำนวณระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
14.30 – 15.00 น. การบรรยายหัวข้อ “G – Protein Base Plant” โดย รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรฯ (TU EoC – AIC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.00 น. การเสวนาหัวข้อ “BCG ตอบโจทย์สังคมไทยอย่างไร” โดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ประธานที่ปรึกษา บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด
ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ประธานกรรมการ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด
ดำเนินรายการโดย พ.ท.นพ.โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้อำนวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ดร.เวฬุรีย์ ทองคำ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
16.00 – 16.30 น. ช่วงถาม-ตอบ

Biotech Industry Club

Conference Room A

14.00 – 15.30

BKK Time UTC + 07 HRS

From Safe Food to Green Food

Agenda: ASEAN Food Safety Forum # 10
– Effect of Food Production on Environment
– Private Sector's Policy Compiled with SDG
– Food Process & Product Innovation Concerning Environmental Impact
– Food Industry and Sustainability

Speakers: Keynote: Asst.Prof.Dr.Akharawit Kanjana-OPAS
Assistant Vice President, NSTDA

Panelist: Vasit Taepaisitphongse
CEO & President, Betagro Group
Dr.Tunyawat Kasemsuwan
Group Director, Global Innovation Thai Union
Dr.Lalana Thiranusornkij
SVP, Head of Innovation and New Product Development, CPF

KU-FIRST

Conference Room B

13.00 – 16.30

BKK Time UTC + 07 HRS

การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
“ความท้าทายของงานเทคนิคการแพทย์ในยุคหลังโควิด-19”

13.00 – 14.00 น. Telemedicine กับงานเทคนิคการแพทย์ในยุค New normal
วิทยากร: ผศ.ดร.ทนพ. ลิขิต ปรียานนท์
14.30 – 15.30 น. การจัดการเหมืองข้อมูลทางการแพทย์ในยุค PDPA
วิทยากร: ผศ.ดร.ทนพ. ลิขิต ปรียานนท์
15.30 – 16.00 น. ถาม-ตอบ
ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.ทนพ. ปฐมพงษ์ สถาพรพงษ์"

Association of Medical Technologists (AMTT)

MR 211 - 212

13.30 – 14.30

BKK Time UTC + 07 HRS

การยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม ESPReL checklist ในรูปแบบ Peer Evaluation
The enhancement of laboratory safety according to ESPReL checklist by Peer Evaluation

นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด
ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หัวหน้าโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation

Department of Science Service (DSS)

MR 214

14.00 – 16.00

BKK Time UTC + 07 HRS

กิจกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี “นวัตกรรมชุดทดสอบเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร”

Agricultural Research Development Agency (Public Organization) - ARDA

MR 217

13.00 – 14.30

BKK Time UTC + 07 HRS

การสัมมนาวิชาการ กรมปศุสัตว์

13.00 – 14.00 ทิศทางการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อส่งออก
นายพิเชษฐ์ กุมภาว์
14.00 – 14.30 การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Approach)
นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย

Department of Livestock Development (DLD)

MR 219

13.00 – 16.30

BKK Time UTC + 07 HRS

การควบคุมคุณภาพสารสำคัญของผลิตภัณฑ์สมุนไพร


ดร.นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล (หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
คุณพรหทัย กันแก้ว (นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
National Institute of Metrology (Thailand) - NIMT

MR 222