10.00 – 11.00

BKK Time UTC + 07 HRS

Biopharma Process Improvement : Enhance Your Fluid Handling Experience

by Sameer Tawde , Product Manager – Avantor Fluid Handling, India

VWR, Part of Avantor

LAB & Bio Square

11.00 – 12.00

BKK Time UTC + 07 HRS

แบตเตอรี่ทางเลือกแห่งอนาคต (Alternative battery)

ดร. ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ - นักวิจัย/หัวหน้าทีมวิจัย ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมกราฟีนสำหรับงานด้านพลังงาน (GEL) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
Mr.Ian Lim - Product Specialist, Thermo Fisher Scientific

U&V Holding (Thailand) CO., LTD.

LAB & Bio Square

10.30 – 12.00

BKK Time UTC + 07 HRS

Cannabiz Asia (Part 1) in Thai

10.30 – 10.35 พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา
10.35 – 10.50 กล่าวเปิดงานโดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
10.50 – 10.55 แนะนำวิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ วระนุช
ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.55 – 11.10 การใช้กัญชาทางการแพทย์ โดย ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ
เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
11.10 – 11.25 โอกาสทางธุรกิจของกัญชงและกัญชา โดย คุณพรประสิทธิ์ สีบุญเรือง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท 88 แคนนาเทค จํากัด
11.25 – 11.40 อนาคตกัญชง กัญชา เติบโตอย่างไรในอุตสาหกรรมอาหาร โดย คุณธรรศ ทังสมบัติ
นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
11.40 – 11.55 ช่วงอภิปรายและถามตอบ
11.55 – 12.00 สรุปการอภิปรายช่วงที่ 1

CHEM Square

09.00 – 15.45

BKK Time UTC + 07 HRS

Cannabis Processing : for Enhance the Cannabinoids.

Morning session (9.30 – 11.00 AM)
9.30 - 10.00 AM: Company Overview by Applied Chemical and Instrument Co., LTD. (Thailand) Presented by Mr. Supat muangyot
10.00 – 10.45 AM: The Cannabiniods Extraction via high Performance Supercritical Fluid CO2 Technology by SFE process company (France) Presented by Mr. Romain DA COSTA
10.45 – 11.00 AM: Q&A

Afternoon session (1.30 – 3.45 PM)
1.30 – 2.15 PM: Turnkey Process for Purification and Mass Identification through Flash/Prep Chromatography and Compact Mass Spectrometer Presented by Mr. Wanchalerm Upamai
2.15 – 2.30 PM: Q&A
(Break 15 minutes)
2.45 – 3.30 PM: Variation of Cannabinoid Parent Compounds via Novel Flow Reactor Presented by Mr. Patpanat Sermmai
3.30 – 3.45 PM: Q&A

Applied Chemical and Instrument Co.,Ltd. (ACI)

Conference Room A

10.30 – 15.30

BKK Time UTC + 07 HRS

Impact of Culture Media for the Detection of Foodborne Pathogens & Culture Media Preparation and Microbiology Talent Award

Agenda:
10:30 Registration
11:00 Lecture part 1: Impact of Culture Media for the Detection of Foodborne Pathogens
12:00 Microbiology Talent Award: Test
12:30 Break
14:00 Lecture part 2: Culture Media Preparation: Techniques & tips
15:00 Microbiology Talent Award: Test results
15:30 Award announcement and photo session

Speaker: Assoc.Prof.Dr.Narumol Matan
Lecturer Department of Food Industry, School of Agricultural Technology and Food Industry, Walailak University

Thermo Fisher Scientific

Conference Room B

10.00 – 12.00

BKK Time UTC + 07 HRS

การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
“ความท้าทายของงานเทคนิคการแพทย์ในยุคหลังโควิด-19”

10.00 – 12.00 น.กัญชาทางการแพทย์: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อพึงระวัง แนวทางการประยุกต์ใช้
วิทยากร: พญ.สุภาพร มีลาภ

Association of Medical Technologists (AMTT)

MR 211 - 212

08.45 – 16.40

BKK Time UTC + 07 HRS

Toxicology and Safety of Natural and Innovative Products

Thai Society of Toxicology (TST)

MR 214 - 215

09.00 – 12.00

BKK Time UTC + 07 HRS

Lab of the Future – A LabWare Prospective

09:00 – 09:20 LabWare introduction
09:20 – 10:00 Digitalization & Lab 4.0
by Chamnong Ingsathit, LabWare, Thailand
10:00 – 10:40 Alternative LIMS User Interfaces
by Supawee Sitthiparkkun, LabWare, Thailand
10:40 – 11:00 Break
11:00 – 11:40 Advanced Analytics at LabWare
by Sunida Prongdong, LabWare, Thailand
11:40 – 12:00 Q&A

LabWare

MR 216

09.00 – 16.00

BKK Time UTC + 07 HRS

การวิเคราะห์คุณสมบัติอาหาร (เคมี / จุลชีววิทยา / กายภาพ), เคมีน้ำ,ดิน,ปุ๋ย , งานทางจุลชีววิทยา และ ระบบอากาศ

Science Tech

MR 217

10.00 – 12.00

BKK Time UTC + 07 HRS

การสัมมนาวิชาการ กรมปศุสัตว์

10.00 – 10.30 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบด้วยเทคนิค Flow cytometry และ Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR)
นางสาวนิพัทรา พรมมาอินทร์
นางสาวเสาวภา ปานศิริ

10.30 – 11.00 การพิสูจน์ความใช้ได้วิธีวิเคราะห์ alflatoxin M1 ในน้ำนม ด้วยเทคนิค LC-MS/MS
นางสาวสมฤดี ชูบัว
นางสาวสราลี รักเนตรสาคร

11.00 – 11.30 การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสาร Hexestrol ในอาหารสัตว์ โดยเทคนิค LC-HRMS/MS
นายศิริวัฒน์ รายณะสุข
นายเอกชา ตนานนท์ชัย

11.30 – 12.00 การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารกลุ่มคาร์บาเมทในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิค LC-MS/MS
นายชัชวาลย์ โรจนทรัพย์
นางสาววิชุนันท์ ลีวรรณ์

Department of Livestock Development (DLD)

MR 219

09.30 – 11.30

BKK Time UTC + 07 HRS

ระบบการสอบเทียบ pH Meter ตามมาตรฐานสากล

นายวีรชัย ดีชัยยะ (นักวิชาการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR)

MR 222

13.15 – 16.00

BKK Time UTC + 07 HRS

Cannabiz Asia (Part 2) in English

13.30 – 13.35 Introduction by Associate Professor Dr.Neti Waranuch, Director, Cosmetics and Natural Products Research Center, Naresuan University
13.35 – 13.50 Get in Touch with the Dutch; your ideal business partner By Hans van den Born, Executive Director, Netherlands-Thai Chamber of Commerce (NTCC)
13.50 – 14.05 Evidence-based Sustainable Cannabis Policy By Johan Mohamad, Founder & President, Malaysia Hemptech Industrial Research Association (MHIRA)
14.05 – 14.20 How Technology enables world's most sensitive crops to be cultivated in Thailand By Manuel Madani, General Manager, Priva South – East Asia (SEA)
14.20 – 14.35 Get to know about the cannabis/hemp market in Japan By Kota Iwama, CEO of C&H.inc
14.35 – 15.05 Panel discussion and Group photo
15.05 – 15.10 Summary and closing

CHEM Square

13.00 – 16.30

BKK Time UTC + 07 HRS

การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
“ความท้าทายของงานเทคนิคการแพทย์ในยุคหลังโควิด-19”

13.00 – 14.30 น. กัญชาทางการแพทย์: การตรวจปริมาณสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์
วิทยากร: ดร.สุเมธ เที่ยงธรรม
15.00 – 16.30 น. กัญชาทางการแพทย์: การตรวจในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
วิทยากร: ทพน. ประภพ ด่านเศรษฐกุล
16.30 – 17.00 น. ถาม-ตอบ
ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.ทนพ. ปฐมพงษ์ สถาพรพงษ์"

Association of Medical Technologists (AMTT)

MR 211 - 212

13.30 – 16.30

BKK Time UTC + 07 HRS

Healthcare Security for Society

13.30 – 14.00 น. Asia Responsible Enterprise Awards 2022 จากโครงการ VAJIRA LAB: Healthcare Security for Society
โดย คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
14.00 – 15.00 น. A Lateral Flow Dipstick Biosensor for the detection of JAK2 mutation (ไบโอเซนต์เซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจวัดการกลายพันธุ์ของยีน JAK2) การพัฒนา Lateral flow dipstick biosensor สำหรับการตรวจวัดการกลายพันธุ์ของยีน JAK2
โดย ผศ.ดร.จัตุรงค์ ขำดี
อ.ดร.วรพจน์ อุณอนันต์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
15.00 – 15.15 น. พัก 15 นาที
The Role of Buildings in Fighting Disease and Promoting Health: Public Buildings and Hospitals (บทบาทของอาคารในการต่อสู้โรคและส่งเสริมสุขภาพ : อาคารสาธารณะและสถานพยาบาล)
15.15 – 15.35 น. บทบาทของอาคารสาธารณะในการต่อสู้โรคและส่งเสริมสุขภาพ
โดย รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
15.35 – 16.00 น. การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารสถานพยาบาล
โดย อ.สุวัฒน์ สุขสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
16.00 – 16.30 น. การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารด้วยระบบ NMU AQI Sensor Device Network
โดย อ.พงศธร ชมดี วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อารียา จิรธนานุวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Navamindradhiraj University

MR 216

13.00 – 14.30

BKK Time UTC + 07 HRS

การสัมมนาวิชาการ กรมปศุสัตว์

13.00 – 13.30 การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีทดสอบ salinomycin ในอาหารสัตว์ที่ผสมยาโดยเทคนิค liquid chromatography mass spectrometry
นายองอาจ บุญบรรลุ

13.30 – 14.00 การพัฒนาและพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีทดสอบ curcumin ในตัวอย่างขมิ้นชันผงโดยเทคนิค HPTLC
นางสาวศศิกานต์ วุฒิกานต์นนท์

14.00 - 14.30 การตรวจหาเนื้อและกระดูกป่นในอาหารสัตว์ ด้วยเทคนิค real-time PCR
นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เลี้ยงเพ็ชร

Department of Livestock Development (DLD)

MR 219

13.45 – 15.45

BKK Time UTC + 07 HRS

การประชุมวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13:45 – 14:25 ฝีดาษวานร: โรคที่ยากจะควบคุม
ศาสตราจารย์ นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14:25 – 14:30 คำถาม - คำตอบ
14:30 – 15:00 วัคซีนโควิดชนิดพ่นจมูก: ก้าวต่อไปของนักวิจัยไทย
ศาสตราจารย์ ดร. ศุขธิดา อุบล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15:00 – 15:05 คำถาม – คำตอบ
15:05 – 15:40 นวัตกรรมยุคใหม่ของจีโนมที่ใช้ต่อสู้กับไวรัสโคโรนา 2019 ไวรัสฝีดาษลิง และไวรัสลางยา เฮนิปาห์ หรือ “เลย์วี”
ศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
15:40 – 15:45 คำถาม – คำตอบ
ผู้ดำเนินการบรรยาย ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ โฆษิตานนท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MR 222