10.00 – 12.00

10.00 – 11.00 Compact with Countless Benefits – Shimadzu Latest MS Invention.
By Ms. Nicole Zhang, Shimadzu Asia Pacific, Singapore.

11.00-12.00 EO and 2-CE Analysis in Food and Other Matrices.
Dr. Jackie Assistant Product Manager (GC & GCMS) Shimadzu (Asia Pacific) Pte Ltd Singapore.

BKK Time UTC + 07 HRS

Bara Scientific Co., Ltd.

LAB & Bio Square

10.00 – 17.00

การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยในอาหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการค้าในตลาดโลก
Quality Assurance of Laboratory for Food Safety to Strengthen Global Market

BKK Time UTC + 07 HRS

Metrology Society of Thailand (MST)

Conference Room A

10.30 – 16.30

INNOLAB forum: Review of ISO/IEC 17025:2017

BKK Time UTC + 07 HRS

Somboon Akeviriyakit

Conference Room B

10.30 – 11.15

Mass Balance: The key approach for the transition toward circular economy

BKK Time UTC + 07 HRS

Speaker : Mr.Yoshiyuki Kashiwagi, Country Development , BASF Thailand

BASF Thailand

CHEM Square

11.30 – 13.15

บทบาทของโพลิเมอร์ในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Roles of Polymers in Meeting the Net Zero Target)

BKK Time UTC + 07 HRS

Speaker :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย นายกสมาคมโพลเลิเมอรแห่งประเทศไทย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล แจ้งชัด กรรมการสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ช่วยประคอง เลขานุการสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

Polymer Society of Thailand

CHEM Square

10.00 – 12.00

การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ “ความท้าทายของงานเทคนิคการแพทย์ในยุคหลังโควิด-19”

BKK Time UTC + 07 HRS

10.00 – 12.00 น. ผลวิเคราะห์จีโนมในมนุษย์กับการนำไปใช้ประโยชน์

วิทยากร: ดร.ทนพญ. นุสรา สัตย์เพริศพราย
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ทนพญ. ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล

Association of Medical Technologists (AMTT)

MR 211 – 212

09.00 – 15.45

Toxicology and Safety of Natural and Innovative Products

BKK Time UTC + 07 HRS

Thai Society of Toxicology (TST) (Paid Conference)

MR 214 - 215

10.00 – 12.00

การประชุมวิชาการสมาคมไวรัสวิทยา

BKK Time UTC + 07 HRS

Save lives by getting COVID-19 vaccines booster shot: To whom and why?
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Immune exhaustion: why too many vaccine boosters can harm our defense against COVID-19?
ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ผู้ดำเนินการอภิปราย
รศ. ดร.กอบพร บุญนาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
The Virology Association (Thailand) (VAT)

MR 216

10.00 – 12.00

การยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อขึ้นทะเบียนตามกฎหมายโดยไม่ต้องตรวจประเมินซ้ำ Once Environmental Laboratories Accredited ISO/IEC 17025, Thai Regulatory accepted

BKK Time UTC + 07 HRS

นางภัทรภร ธนะภาวริศ (นว.ชพ.)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Department of Science Service (DSS)

MR 217

09.00 – 15.00

Thailand Scientific Equipment Center Network Conference

BKK Time UTC + 07 HRS

9.00 – 9.30 ลงทะเบียน
9.30 – 10.00 การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและสารสกัดกระท่อม
คุณพิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.00 – 10.30 การวิเคราะห์โลหะหนักใน กัญชา กัญชง และกระท่อม
คุณธารทิพย์ เดชอุดมสุทธิ์, ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.
10.30 – 11.00 การวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์และการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร
คุณอริสรา ประทีป, ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.
11.00 – 11.30 การประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อยกระดับความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ
นายนาวิน ธรสาธิตกุล, ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาัลยแม่ฟ้าหลวง
13.00 – 13.30 การวิเคราะห์ทดสอบและงานวิจัยขั้นสูง
ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพัรธ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13.30 – 14.00 Comprehensive Solutions to Trace Element Analysis
คุณมณีรัตน์ ลิ้มสุวัฒนาธำรง
14.00 – 14.30 การวิเคราะห์ทดสอบการปนเปื้อน DNA ของเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์ “Plant-based Meat”
คุณพชรอร บุญลือ, ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.
14.30 – 15.00 การวิเคราะห์ลักษณะทางด้านพื้นผิวด้วยเทคนิคขั้นสูง
คุณอรพรรณ แสนสุข, ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

Thailand Scientific Equipment Center Network (TSEN)

MR 218

10.00 – 12.00

การสัมมนาวิชาการ กรมปศุสัตว์

BKK Time UTC + 07 HRS

10.00 – 10.30 การพัฒนาวิธีและพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์หายีนดื้อยา Mobile colistin resistance (MCR1 ถึง MCR10) ในสินค้าปศุสัตว์ โดยเทคนิค Real Time PCR
นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์

10.30 – 11.00 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เชื้อ Streptococcus suis ในสินค้าปศุสัตว์ โดย เทคนิค Matrix-Assited Laser Desorption/Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS)
นางสาวจรูญลักษณ์ มาเอียด
นางกลอยใจ พลเสนา

11.30 – 12.00 การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพโดยใช้เครื่องอัตโนมัติ
นางสาวกิตติลักษณ์ ไม้เลี้ยง
นางสาวศรัญญา โกตะคาร

Department of Livestock Development (DLD)

MR 219

09.30 – 11.30

การทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันโควิด 19 (หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว/หน้ากากใช้ครั้งเดียวชนิด N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์)

BKK Time UTC + 07 HRS

ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์ (นักวิชาการห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์)
ดร.ดวงกมล เจริญวงศ์ (นักวิชาการอาวุโส ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR)

MR 222

13.30 – 14.15

The standard in cosmetic laboratory

BKK Time UTC + 07 HRS

Speaker : คุณลักษณ์สุภา ประภาวัต นายกสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย
ดร. สุพัฒน์ เลาระวัตร กรรมการผู้จัดการบริษัท สกินเทค อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด และบริษัท นิวทราเทค เวลบี้อิ้ง จำกัด
นายกฤษณ์ แจ้งจรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์.คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด
Moderator: ดร.ธนธรรศ สนธีระ

Thai Cosmetic Cluster (TCOS)

CHEM Square

13.30 – 15.30

การประชุมวิชาการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
หัวข้อ Past, Present and Future of The Biosafety Association (Thailand): Challenges and Opportunities

BKK Time UTC + 07 HRS

ศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล
นายกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)

นายสุรศักดิ์ หมื่นพล
รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์
ผู้จัดารการงานความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผู้ดำเนินการอภิปราย
ศ. ดร. ภก.ชลภัทร สุขเกษม
ศาสตราจารย์ สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและเภสัชพันธุศาสตร์
ประธาน IBC มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

The Biosafety Association (Thailand) (BAT)

MR 216

14.30 – 15.15

Phytocosmetics - the Future Trends for Wellness and Beauty

BKK Time UTC + 07 HRS

14.30 - 15.00 Progression in Phytocosmetics-the Future Trends for Wellness and Beauty
By Mr.Nitin Raizada
Chief Business Officer, Specialty Natural Innovation Co., Ltd.

15.00 – 15.15 Q&A

The Society of Cosmetic Chemists of Thailand (SCCT)

CHEM Square